อบรมความปลอดภัย

อบรมความปลอดภัยคือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันสถานประกอบกิจการได้มีมาตรฐานสากลและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการของตนเองเป็นอย่างมากเพราะการทำงานอย่างปลอดภัยถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักในการทำธุรกิจ

ทำไมต้องอบรมความปลอดภัย

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานขั้นต้นขั้นแรก ช่วยส่งเสริมให้การทำงานในองค์กรหรือสถานประกอบกิจการมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานเป็นสิ่งที่ช่วยให้กระบวนการทำงานมีลำดับขั้นตอน ไม่ข้ามขั้นตอนการทำงาน และทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง ปลอดภัย นายจ้างควรมีการจัดอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนเริ่มงานและมีการทบทวนอบรมความปลอดภัยระหว่างการทำงานไปได้ 1 ปี เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในองค์กรนั้นๆ มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานนั้นเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน นายจ้างต้องจัดอบรมความปลอดภัยให้กับลูกจ้างตาม พรบ ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 ไม่เพียงแต่เป็นลูกจ้างในองค์กรแต่หมายถึงบุคคลทุกคนที่มีส่วนได้เสียกับองค์กรนั้นๆ การอบรมความปลอดภัยนายจ้างจะต้องดำเนินการอบรมให้กับ

1.ลูกจ้างทุกคนที่อยู่ในองค์กร

2.ผู้มาเยี่ยมชมหรือแขกในองค์กร

3.ผู้รับเหมา

บุคคลทั้ง 3 กลุ่มนี้ จำเป็นต้องได้รับการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน หากเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือภายในบริษัทของนายจ้าง หมายความว่านายจ้างจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบและรับผิดตามกฎหมาย

การอบรมความปลอดภัย ลูกจ้างจะได้ทราบถึงความเสี่ยงและอันตรายต่างๆ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและข้อห้ามต่างๆ ด้วย อย่างเช่น ป้ายเตือนอันตรายและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือ PPE ที่ต้องสวมใส่ เป็นต้น

อบรมความปลอดภัยมีหลักสูตรใดบ้าง

การอบรมความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ได้แก่

1.อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้

2.อบรมการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 4 ผู้

3.อบรมพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง

4.อบรมจป. หัวหน้างาน

5.อบรมจป. บริหาร

6.อบรม คปอ

7.อบรมการขับรถยก

8.อบรมการดับเพลิงขั้นต้นรวมถึงการอพยพหนีไฟ

9.อบรมการติดตั้งนั่งร้าน

10.อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

11.อบรมการทำงานบนที่สูง 

12.อบรมการทำงานกับสารเคมี

อบรมความปลอดภัยคืออะไร ทำไมต้องอบรมและมีหลักสูตรอะไรบ้าง ทั้งหมดนี้หวังว่าจะไขคำตอบให้กับคนที่สงสัยได้แล้วอบรมความปลอดภัยในการทำงานมีความสำคัญอย่างมากเป็นไปตามกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกคน วัตถุประสงค์ของการอบรมความปลอดภัยในการทำงานไม่ใช่แค่การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและวัตถุประสงค์สูงสุดก็คือเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานทุกคนเพราะอย่างที่บอกว่าความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ